Opis projektuAbout project

Title of the project: : International Youth Meeting Center in Toruń

The project is listed on the Indicative List of Major Projects of Regional Operational Programme of Kujawsko-Pomorskie Voivodeship for 2007-2013: Priority 6. “Support of tourism development” Action 6.2. “Development of tourist and spa services”.

Completion Deadline: 2010-2014

Financial data:

 • The entire value of the project is 21 929 432,01 zł, 60% of which, that is 13 157 659,20 zł, is subsidized from RPO WK-P Regional Operational Programme of Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, and the remaining amount of 8 771 772,81 zł (40%) is the contribution of the city of Toruń.
 • July 2, 2008 – a pre-contract was signed between Kujawsko-Pomorskie Voivodeship and Toruń’s municipal commune for the “Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu” project.
 • June 30, 2010 – Appendix No. 1 was added to the pre-contract.
 • June 29,2011 – Toruń’s municipal commune applied to Kujawsko-Pomorskie Marshal’s Office for a subsidy of the project.
 • According to Kujawsko-Pomorskie Voivodeship Government’s resolution No 63/1328/11 of Novmber 2, 2011, the project was approved for subsidy.  
 • November 29, 2011 – an agreement about subsidizing the project was signed.

Main operations:

 • performing a full renovation and conversion of parts of the post-industrial building, the so-called “Rychter Mill” or “Toruń Mills,”
 • purchase of fittings,
 • training of the Struga Toruńska river including the renovation of bridges on the flow,
 • demolition of workshop buildings due to their poor technical condition (contemporary erected buildings without any historical value).

The venture includes the creation of:

 • touristic accommodation which will contain lodgings and accompanying equipment, as well as additional services (tourist information office, administrative services, souvenir shop), whose task is to serve the tourism movement, especially organized groups of youth and children from Poland and abroad;
 • catering services which will provide the tourists with all-day nutrition, as well as provide location where meals can be made by guests themselves;
 • recreation and sports center which, among others, will consists of: a) rooms designed for spending free time together, such as: audio-visual room, game room, day-care room, internet café; b) multifunctional sports hall which will function as a theater-music hall, as well as a gym (as needed); c) rental facility of tourist and sports equipment (including bicycles).

 Wi-fi is available in all space of IYMC.

The main mission of MCSM is to conduct active international exchange of children, school and academic youth from all over the world, supporting the process of European integration, developing and promoting active leisure and tourism among youth, as well as promoting the region as the place of meetings of different cultures and nations.

Tytuł projektu: Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu

Projekt znajduje się na Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013: Priorytet 6. „Wsparcie rozwoju turystyki” Działanie 6.2. „Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych”

Termin realizacji: 2010-2015

Dane finansowe:

 • Całkowita wartość projektu wynosi 20 313 181,93 zł, z czego 60% kwoty tj.- 12 165 428,97 zł stanowi dofinansowanie ze środków RPO WK-P, a pozostała kwota 8 147 752,96 zł (40%) stanowi wkład własny Gminy Miasta Toruń.
 • W dniu 2 lipca 2008 r. dla Projektu „Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu”, została zawarta pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasta Toruń pre-umowa.
 • W dniu 30 czerwca 2010 r. został zawarty Aneks nr 1 do pre-umowy.
 • Dnia 29.06.2011 r. Gmina Miasta Toruń złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosek o dofinansowanie projektu. 
 • Zgodnie z uchwałą Nr 63/1328/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2011 r. projekt otrzymał pozytywną decyzję Zarządu Województwa w kwestii dofinansowania inwestycji. 
 • W dniu 29 listopada 2011 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

Główne działania:

 • wykonanie kompleksowego remontu i adaptacji do nowych funkcji części obiektu poprzemysłowego, tzw. „Młynów Rychtera” lub „Młynów Toruńskich”,
 • zakup wyposażenia,
 • regulacja Strugi Toruńskiej wraz z remontem mostków na cieku,
 • wyburzenie budynku warsztatu mechanicznego z uwagi na zły stan techniczny (obiekt wybudowany współcześnie bez wartości historycznej).

Zakres przedsięwzięcia obejmuje utworzenie:

 • bazy noclegowej, w skład której wchodzą miejsca noclegowe wraz z urządzeniami towarzyszącymi i usługami dodatkowymi służące obsłudze ruchu turystycznego, w tym przede wszystkim obsłudze zorganizowanych grup dzieci i młodzieży z kraju i z zagranicy;
 • bazy gastronomicznej służącej obsłudze turystów w zakresie całodziennego wyżywienia  oraz miejsca do przygotowywania posiłków we własnym zakresie;
 • bazy rekreacyjno-sportowej, w skład której wchodzą m.in.: a) sale przeznaczone do wspólnego spędzania wolnego czasu, takie jak: sala audiowizualna, pokój gier, świetlica, kawiarenka internetowa; b) wielofunkcyjna sala widowiskowo – sportowa, która pełni funkcję zarówno sali muzyczno-teatralnej, jak i sali sportowej (w miarę potrzeb); c) wypożyczalnia sprzętu turystycznego oraz sportowego (w tym rowerów).

 Na terenie MCSM zlokalizowano hot-spot umożliwiający bezprzewodowy dostęp do Internetu.

Podstawową misją MCSM jest prowadzenie aktywnej międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży szkolnej oraz akademickiej z całego świata, wspieranie procesu integracji europejskiej, rozwijanie i promowanie aktywnych form wypoczynku i turystyki wśród młodzieży, a także promowanie regionu jako miejsca spotkań różnych kultur i narodów.

Realizacja inwestycji:

Urząd Miasta Torunia
Wydział Inwestycji i Remontów
ul. Wały Gen. Sikorskiego 10
tel. 56 611 88 40
e-mail: wiir@um.torun.pl

Koordynacja projektu:

Urząd Miasta Torunia
Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego
ul. Grudziądzka 126B
tel. 56 611 85 54
fax.: 56 611 85 56
e-mail: wripe@um.torun.pl